ALGEMENE VOORWAARDEN
  Home / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen en cursussen van Reiki- en Massagepraktijk “YUAN” (verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e)/cursist(e).

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een Reikicursus/-behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reikicursus/-behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering

De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Betaling van een behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant te worden afgerekend. Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2
Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €5,- bedragen.
De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5
Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen

Artikel 1
Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag.

Artikel 2
Bij annulering van een Reiki cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e of 2e Graad cursus is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Voor de Reikimaster-opleiding gelden andere voorwaarden.

Artikel 3
De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 4
Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

©2011 Yuan Reiki
zonder uitdrukkelijke toestemming mag van deze website niets worden overgenomen